Loading ...

Vývojové a inovační centrum modularity

Datum vydání:: 2022-02-17 13:37:52

Žádný pravý úhel, střecha v úrovni přilehlé komunikace. Nová budova v areálu firmy KOMA boří zažité stereotypy o modulární výstavbě. Díky spolupráci s architektonickým duem Michal Krištof a Ondřej Chybík se jim podařilo vytvořit unikátní prostor s plochou 170 m2 jen s pomocí 6 modulů s lichoběžníkovým půdorysem.

Budo­vu může­te posta­vit z růz­ných mate­ri­á­lů – z cihel, pane­lů nebo z celých modu­lů. U Vývo­jo­vé­ho ino­vač­ní­ho cen­t­ra je ten­to kon­cept posu­nu­tý o kus dál tím, že je vyu­ži­tý a vypl­ně­ný pro­stor prá­vě mezi modu­ly. Smys­lem ino­vač­ní­ho cen­t­ra bylo osvo­bo­dit modu­lár­ní archi­tek­tu­ru od strikt­ně pra­vé­ho úhlu.

Celý kon­cept archi­tek­ti pod­trh­li barev­nos­tí – všech­ny modu­ly jsou uvnitř mat­ně čer­né a ukrý­va­jí kom­plet­ní záze­mí od tech­nic­ké míst­nost, přes šat­ny, kuchyň­ku, sani­tár­ní zaří­ze­ní, až po mul­ti­me­di­ál­ní vyba­ve­ní nebo showro­om. Nao­pak pro­sto­ry mezi modu­ly tvo­ří pro­stor­ný open spa­ce v kon­trast­ní bílé bar­vě s vyu­ži­tím per­fo­ro­va­né­ho ple­chu, designo­vě vychá­zí ze vzhle­du labo­ra­to­ře. Aby se s pro­sto­rem dalo pruž­ně pra­co­vat, je uvnitř vytvo­ře­ný důmy­sl­ný sys­tém bílých závě­sů, pomo­cí kte­rých lze pro­stor pro­mě­nit na jed­not­li­vé kan­ce­lá­ře nebo otevřít pro kon­fe­ren­ce. K pod­po­ře tvo­ři­vé čin­nos­ti při­spí­va­jí i dvě pyra­mi­dy s vyso­kou světlou výš­kou zakon­če­né svět­lí­ky. Tyto pyra­mi­dy vystu­pu­jí ze zele­né střechy.

Video
FIX VIDEO

Hlavní partneři